• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

ประกันภัยคนรักบ้าน

productsbanner01

รายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย ตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัย

การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

ความเสียหายของทรัพย์สินภายใน สถานที่เอาประกันภัยจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ควัน ลมพายุ แผ่นดินไหว จากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 5,000 10,000 100,000 150,000 250,000 500,000

การประกันภัยโจรกรรม

           
ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้างจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2) 50,000 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000
สิ่งปลูกสร้างเสียหายจากการลักทรัพย์ที่ ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2) 5,000 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

กระจกเสียหายจากอุบัติเหตุหรือ

โจรกรรม (ความรับผิดส่วนแรก 1,000 บาท)
5,000 10,000 10,000 30,000 50,000 50,000

การเสียชีวิตในสถานที่เอาประกันภัย

การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิก ครอบครัว ภายในสภานที่เอาประกันภัย
50,000 100,000 100,000 300,000 500,000 500,000
เบี้ยประกันรายปีรวมอากรและภาษี (บาท) 900 1,503 3,186 4,883 8,021 15,067

 

ความคุ้มครองซื้อเพิ่มเติม

จำนวนเงิน

เอาประกันภัยทุกๆ

เบี้ยประกันภัย ไม่รวม อากรและภาษี

ความเสียหายของทรัพย์สินภายใน สถานที่เอาประกันภัยจากไฟไฟม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ควัน ลมพายุ แผ่นดินไหว ภัยจากการนัดหยุด งาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนา ร้าย 100,000 116
     

 

footerbar