• urs
 • urs
hotline
Link
exampleicon

Claims Covid-19

productsbanner01

เนื่องด้วยขณะนี้มีปริมาณการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19
เข้ามาเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายการเอกสารการเคลมให้ครบถ้วนก่อนนำส่งตามรายละเอียดด้านล่างนี้
พร้อมปริ้นส์ใบปะหน้าเช็คลิสต์รายการเอกสารแนบมาด้านหน้าสุดของชุดเอกสารนำส่ง
(ดาวน์โหลดใบปะหน้าเอกสารคลิกที่นี่)

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19

1. กรณีการเคลมตรวจเจอเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งแรก (เจอ จ่าย จบ)

 1. 1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (คลิกที่นี่)
 2. 1.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
        (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
 3. 1.3 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
        พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล
        (หากออกจากโรงพยาบาลแล้วให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่มีประทับตราและแพทย์ลงนามรับรองแทน)
        กรณีรับการรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ใบรับรอง Home Isolation แทน
 4. 1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 5. 1.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

 

2. กรณีการเคลม ภาวะโคม่า หรือ เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19

 1. 2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (คลิกที่นี่)
 2. 2.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
        (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
 3. 2.3 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
        (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
 4. 2.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 5. 2.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 6. 2.6 สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)

 

3. กรณีการเคลม ค่าชดเชยรายวัน อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19

 1. 3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (คลิกที่นี่)
 2. 3.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
        (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
 3. 3.3 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่แสดงผลการวินิจฉัย ระบุอาการสำคัญ และการรักษาพยาบาล
        ลงลายมือชื่อแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 4. 3.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
        (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
 5. 3.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 6. 3.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 7. 3.7 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
        (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)

 

4. กรณีการเคลม ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) (หรือ Home Isolation / Community Isolation)อันเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19

 1. 4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (คลิกที่นี่)
 2. 4.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
        (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
 3. 4.3 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่ปรากฎลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 4. 4.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
        (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
 5. 4.5 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
        (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
 6. 4.6 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 7. 4.7 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการแพ้วัคซีนโควิด-19

1. กรณีการเคลม ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องมาจากการแพ้วัคซีนโควิด-19

 1. 1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (คลิกที่นี่)
 2. 1.2 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่แสดงผลการวินิจฉัย ระบุอาการสำคัญ และการรักษาพยาบาล
        ลงลายมือชื่อแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 3. 1.3 สำเนาบัตรบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 4. 1.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
        (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 5. 1.5 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
        (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
 6. 1.6 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 7. 1.7 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

 

2. กรณีการเคลม ภาวะโคม่า หรือ เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการแพ้วัคซีนโควิด-19

 1. 2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (คลิกที่นี่)
 2. 2.2 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่แสดงผลการวินิจฉัย ระบุอาการสำคัญ และการรักษาพยาบาล
        ลงลายมือชื่อแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 3. 2.3 สำเนาบัตรบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 4. 2.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
        (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
 5. 2.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 6. 2.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 7. 2.7 สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)

 

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19 และประกันการแพ้วัคซีนโควิด-19

 1. 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. 2. รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มและเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่กำหนด
 3. 3. จัดส่งเอกสาร พร้อมแนบใบเช็คลิสต์ปะหน้าเพื่อตรวจสอบให้ครบตามรายการ


          3.1 ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ ด้านล่าง นำส่งถึง

          ฝ่ายสินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim Division)
          บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          492, 494 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
          กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

          โทร. 1729 หรือ 02-7925555 ต่อ 8372, 8373, 8374, 8694, 8370

          หรือ

          3.2 นำส่งด้วยตัวเอง

          ฝ่ายสินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim Division)
          บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          492, 494 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
          กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

          โทร. 1729 หรือ 02-7925555 ต่อ 8372, 8373, 8374, 8694, 8370

footerbar