• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

สินไหม Non-Motor

productsbanner01

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 

การดำเนินการ (ผู้เอาประกันภัย)

        - ตรวจสอบสภาพความเสียหายว่ามีทรัพย์สินใดที่ได้รับความเสียหาย

        - กรณีทรัพย์สินสูญหาย แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่พร้อมทั้งขอถ่ายสำเนาบันทึกประจำวัน(ป จ ว)

        - คงสภาพทรัพย์สินและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทางบริษัทประกันภัยเข้าทำการตรวจสอบ

     - แจ้งการเกิดเหตุ ลักษณะการเกิดเหตุ วันและเวลาที่เกิดเหตุ หนังสือเรียกร้องการเกิดเหตุ พร้อมหมายเลขกรมธรรม์ให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วแจ้งได้ที่ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทรฯ 02-7925501-09 , 1729 หรือที่ฝ่ายพิจารณาสินไหมทดแทน Non-Motor โทรฯ 02-7925610 , 02-7925632 โทรสาร ,02-5415047
E-mail: claim_non@asset.co.th บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หลักฐาน / เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (จัดส่งให้กับบริษัทฯ)

1. กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

          - หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

          - ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)

          - ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

         - สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ หรือสูติบัตร(กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือหนังสือรับรองตัวบุคคล (กรณีไม่ระบุชื่อในกรมธรรม์)

2. กรณีที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้

          - หนังสือมอบอำนาจ

          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต โปรดดำเนินการตามข้อแนะนำ ดังนี้

    1. ให้ญาติหรือผู้รับประโยชน์แจ้งบริษัทฯทราบทันทีโดยไม่ชักช้า

    2. จัดเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทฯ ได้แก่

           - สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

           - แบบฟอร์มเรียกร้องค่าเสียหาย (Claim Form)

           - สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัย

           - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์

           - สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์

           - สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานตำรวจ

           - สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าพนักงานตำรวจ

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ทุพลภาพ โปรดดำเนินการตามข้อแนะนำ ดังนี้

   3. ให้ผู้เอาประกันภัย หรือ ญาติ แจ้งบริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า

   4. จัดเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทฯ ได้แก่

            - สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

            - แบบฟอร์มเรียกร้องค่าเสียหาย (Claim Form)

            - สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกัน

            - รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา

            - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันผลทุพลภาพหรือสุญเสียอวัยวะ

กรณี ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส่งมอบให้บริษัทฯ โดยไม่ชักช้า ได้แก่

            - สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

            - แบบฟอร์มเรียกร้องค่าเสียหาย (Claim Form)

            - ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

            - ใบรับรองแพทย์

4. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย Marine และ ขนส่งภายในประเทศ

    1. เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับหีบห่อและ /หรือสินค้าสูญหาย ขณะดำเนินการ นำสินค้าออกจากการควบคุมหรือรับมอบจากท่าเรือหรือสนามบินผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนต้องติดต่อหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบเพื่อขอหลักฐานยืนยันว่ามี สินค้าเสียหายได้รับความเสียหายหรือสูญหาย

    2. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าและหีบห่อขณะทำการรับ สินค้า ที่โกดังปลายทางต้องขอหลักฐานจากผู้รับขนหรือให้ตัวแทนของผู้รับขนลงนาม รับรองรายการความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว หากพบว่ามีความเสียหายต่อหีบห่อภายนอกแต่ไม่ทราบว่าสินค้าข้างในจะเสียหาย หรือไม่อย่างไร ควรทำการถ่ายภาพสภาพความเสียหายของหีบห่อภายนอกไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นทำการเปิดหีบห่อนั้น ๆ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพสินค้าภายในโดยต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ของหีบห่อให้ใกล้ เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และ ห้ามทิ้งและ/หรือทำลาย หีบห่อเด็ดขาด

    3. ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จะต้องทำจดหมายแจ้งให้ผู้รับขน, ตัว แทนของผู้รับขนหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้า โดยทันทีเพื่อรักษาสิทธิเรียกร้องของท่าน และสำเนาจดหมายให้บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงหรือยินยอมรับการชดใช้ใดๆ จากผู้ที่ต้อง รับผิดชอบโดยไม่ได้รับการยินยอม หรือเห็นชอบเป็นทางการจากบริษัทฯ

    4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องตรวจสอบประเมิน และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทประกันภัย

    5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จะต้องรักษาซากทรัพย์ที่เสียหายไว้เพื่อทำการส่ง มอบให้บริษัทประกันภัยหรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ฯ หากมีการสูญหายหรือซากทรัพย์ต้องเสื่อมสภาพลง อันเนื่องมาจากความบกพร่องของในการเก็บรักษาของผู้เอาประกันภัยมูลค่าที่หาย ไปจะต้องถูกนำมาหักออกจากค่าเสียหายที่ตกลงกันหรือใช้คืนบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตามกรณีที่สภาพของทรัพย์ที่เสียหายมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเร็วเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการบรรเทาความเสียหายดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

5. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอัคคีภัย และทรัพย์สิน

    1. ลักษณะความเสียหาย

             1. เมื่อพบว่ามีสิ่งผิดปกติหรือความเสียหายเกิดขึ้น ให้บรรเทาความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้หรือทำการป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

             2. หากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีความจำเป็นในการบรรเทาความเสียหาย ให้เก็บ รักษาซาก(ถ้ามี) หรือสภาพแห่งความเสียหายไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากบริษัท ประกันภัย

             3. กรณีทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเหตุอื่นๆ ควรรีบตรวจสอบทรัพย์สิน ที่สูญหายในเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุ

             4. กรณีความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดโดยบุคคลภายนอกต้องทำการ เรียกร้องหรือทำบันทึกยอมรับผิดให้บุคคลภายนอกลงนามยอมรับผิด แต่หาก พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระทำละเมิด บ่ายเบี่ยงที่จะไม่ยอมรับผิด ต้องดำเนินการ แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจท้องที่พร้อมคัดสำเนาบันทึกประจำวันเพื่อเป็น หลักฐาน

                        1. ติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ซ่อมเพื่อเข้ามาทำการ สำรวจและประเมินราคาค่าเสียหายทั้งนี้ควรจะต้องจัดส่งรายงานการตรวจสอบและใบ เสนอราคาให้แก่บริษัทประกันภัย หรือบริษัทผู้สำรวจภัย เพื่อพิจารณาในเบื้องต้นและขอคำแนะนำก่อนทำการสั่งซ่อมหรือสั่งซื้ออะไหล่ ชิ้นส่วนใด ๆ

                        2. ต่อมาหากมีการตรวจพบความเสียหายเพิ่มเติ่มจากการ ตรวจสอบในครั้งแรกให้ทำการแจ้งบริษัทประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุดและให้ปฎิ บัติเช่นเดิมตามข้อ 1.1 และ 1.2

                        3. สำหรับ กรมธรรม์ที่มีการขยายความคุ้มครองในส่วนของ ธุรกิจหยุดชะงัก การปฎิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และหากมีความล่าช้าใดๆ ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ค่าเสียหายหรือ ความล่าช้าในส่วนนี้จะต้องถูกหักออกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

                        4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ต้องเก็บรักษาซาก ทรัพย์สินที่เสียหายไว้จนกว่าจะทำการส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยหรือผู้ อื่นตามที่บริษัทประกันภัยมอบหมาย หากมีการสูญหายหรือซากทรัพย์ต้องเสื่อมค่าลงไปในขณะเก็บรักษาโดยผู้เอา ประกันภัย มูลค่าที่หายไปจะต้องถูกหักออกจากค่าเสียหายที่ตกลงกันหรือชดใช้คืนแทน บริษัทประกันภัย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี

6. กรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยสำหรับเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

    1. เมื่อเกิดเหตุการณ์

              - แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที

              - ตรวจสอบทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหายในเบื้องต้น

              - รวบรวมรายละเอียดรายการความเสียหาย หรือสูญหาย และเอกสารอันเกี่ยวกับความเสียหาย หรือสูญหาย

    2. แจ้งบริษัทฯทราบทันทีโดยไม่ชักช้า

    3. การเตรียมการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

            1. กรณีเป็นการโจรกรรม ผู้เอาประกันภัย ต้องไม่ทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใน สถานที่เกิดเหตุ และรักษาร่องรอยการเข้า-ออก สถานที่ในการโจรกรรมของ คนร้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าทำการตรวจ สถานที่เกิดเหตุ

            2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อส่งมอบบริษัทฯ ได้แก่

                     - สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ

                     - เอกสารอันเกี่ยวข้องกับความเสียหาย หรือความสูญหาย

                     - อื่นๆ (ถ้ามี)

7. กรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Policy)

    1. หลักการเบื้องต้นที่จะเข้าข่ายการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ

             1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ

             2. ผู้เสียหายต้องเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัย

             3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความมีความผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

    2. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือรีบนำส่งโรงพยาบาล ทันทีตามความเหมาะสม

    3. กรณีทรัพย์สินเสียหายให้ดำเนินการดังนี้

                1. เมื่อตรวจพบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือพบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ทำการ บรรเทาความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้หรือทำการ ป้องกันไม่ให้เพิ่มขึ้น

                2. หากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีความจำเป็นในการบรรเทาความเสียหายก็ให้เก็บรักษาสภาพแห่งความ

เสียหาย (ซาก) ไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากประกันภัยของผู้เสียหาย(ถ้ามี)

                 3. หากทราบว่าผู้เสียหายมีการจัดทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินที่เสียหายไว้ให้แนะนำให้ผู้เสียหายแจ้ง

บริษัทประกันภัยของตัวเองโดยทันที แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ลักษณะเป็นการตกลง หรือให้สัญญาที่จะชดใช้ใด ๆ แก่ผู้เสียหาย จนกว่า จะได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัยเป็นทางการ

    4. เมื่อเกิดเหตุการณ์
                1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที
                2. ตรวจสอบทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหายในเบื้องต้น
                3. รวบรวมรายละเอียดรายการความเสียหาย หรือสูญหาย และเอกสารอันเกี่ยวกับความเสียหาย หรือสูญหาย
    5. แจ้งบริษัทฯทราบทันทีโดยไม่ชักช้า
    6. การเตรียมการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
                 1. กรณีเป็นการโจรกรรม ผู้เอาประกันภัย ต้องไม่ทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใน สถานที่เกิดเหตุ และรักษาร่องรอยการเข้า-ออก สถานที่ในการโจรกรรมของ คนร้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าทำการตรวจ สถานที่เกิดเหตุจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อส่งมอบบริษัทฯ ได้แก่
                      - สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
                      - เอกสารอันเกี่ยวข้องกับความเสียหาย หรือความสูญหาย
                      - อื่นๆ (ถ้ามี)

2. การพิจารณาความเสียหาย
     - เมื่อได้สำรวจความเสียหายและรับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันภัยจะทำการประเมินความเสียหายและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
     - ผลจากการพิจารณาสินไหมทดแทนบริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือประนีประนอมค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัยรับทราบและ ลงนามตอบรับกลับมายังบริษัทฯ
     - เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารตอบกลับการยอมรับค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย บริษัทฯจะทำการนัดจ่ายเช็คให้กับผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วัน
  3. เอกสารประกอบในการรับเช็ค
      1. กรณีผู้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นนิติบุคคล
              - หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าของบริษัทฯ ประทับตราพร้อมลงนามของผู้มีอำนาจ
              - หนังสือมอบอำนาจ
              - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนาม
              - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนาม
              - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนาม
     2. กรณีผู้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นบุคคลธรรมดา
              - สำเนาบัตรประชาชน
              - สำเนาทะเบียนบ้าน
              - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่ได้มารับด้วยตัวเอง )
              - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนาม
              - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนาม

4. ช่องทางการติดต่อ
สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศของบริษัทฯ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1729
เว็บไซต์บริษัทฯที่  http://www.asset.co.th

footerbar