• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆnew-service
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบาย
ด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ในการจัดเก็บ การใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าที่เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ หรือใช้บริการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การบังคับใช้
บังคับใช้กับพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯที่ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และหรือในกรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการของ บริษัทฯ
2. เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งของ บริษัทฯ
3. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ บริษัทฯ
4. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ
5. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่เป็นข้อบังคับสำหรับการดำเนินงานใดๆของบริษัทฯ
หากภายหลังบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งจะประกาศไว้ใน เว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ และ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยทำเป็นหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 27001:2013 เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
หากผู้ใช้บริการประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอโดยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาอันสมควร และหากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองความเป็น บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน อ่านและทำความเข้าใจนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซด์

นโยบายนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

footerbar