• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

“One Touch Insurer”

“หนึ่งสัมผัสแห่งความสำเร็จ”

พันธกิจของบริษัท

“Digitalize and Automatize”

“บริการอัตโนมัติผ่านช่องทางอำนวยความสะดวกทางอิเล็กทรอนิกส์ End to End”

ด้วยปรัชญาในการบริหารงาน ดังนี้

รวดเร็ว (Agile) กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
ทันใจ (Realtime) การบริการที่ทันใจ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
นำสมัย (Digitalize) ผลิตภัณฑ์และช่องทางการบริการที่นำสมัย
สอดประสานความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอล
อัตโนมัติ (Automatize) ระบบเทคโนโลยีที่เป็นอัตโนมัติ
สนับสนุนองค์รวมของบริษัท เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนภาพแสดงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

 

แผนงานและนโยบาย

  1. การดำเนินงานที่มั่นคง ความพึงพอใจของลูกค้าคือ ความสำเร็จของบริษัทฯ สร้างความมั่นใจใน บริการเพื่อมอบแด่ลูกค้าทุกระดับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
  2. การบริหารงานที่เชื่อถือได้ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงความคล้องตัวในการ ปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้องมาก ยิ่งขึ้น
  3. การบริการมาตรฐาน ISO บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกระดับ ด้วยการบริการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทุกระบบงาน
  4. การประชาสัมพันธ์รูปโฉมใหม่ที่เน้นบทบาทเชิงรุกด้วยการตั้งทีม ลูกค้าสัมพันธ์สำหรับเป็นศูนย์ ข้อมูลทางโทรศัพท์แบบครบวงจร (Call Center) และการสื้อสารไร้พรมแดนระหว่างลูกค้า และบริษัทฯ ในยุค IT ด้วยระบบ Internet ผ่านเว็บไซต์ www.asset.co.th

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  (Anti-corruption Policy)


ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560
    บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง       เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม                                                                              บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และถือปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และคู่ค้า ยึดมั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

คำนิยาม
    การทุจริต หมายถึง การยักยอกเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (Asset Misappropriation) รวมถึง การปลอมแปลงเอกสารเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายโดยทุจริต
    คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญหรือบริการ      การเรียกรับ หรือเสนอให้ทรัพย์สินหรือเงินทอง รวมถึงประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม หรือจารีตทางการค้าที่ให้กระทำได้ ทั้งนี้รวมถึงการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
    ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทฯ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน  หรือไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และต้องมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และกำกับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดำเนิน งานที่มีความเสี่ยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะทำให้บริษัทประเมินได้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด
4. กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น สื่อสารและฝึกอบรมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ
    บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นรูปแบบต่างๆ ดังนี้
    1 การทุจริต
    การรับชำระเบี้ยประกันภัยและการใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการรับจ่ายเงิน ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการอนุมัติธุรกรรม และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อ ฯลฯ 
    2. คอร์รัปชั่น
    2.1  การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
            บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการอนุมัติธุรกรรมที่ทำให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง ผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมืองได้

    2.2  การบริจาคเพื่อการกุศล
            บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่า การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
    2.3  การให้เงินสนับสนุน (Sponsorships)
            บริษัทฯ มีนโยบายแนวทางปฏิบัติว่าเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น เช่น ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
    บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ     ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ซึ่งบริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้อย่างมั่นใจว่าทางบริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ

 

footerbar