• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

ประวัติของสินทรัพย์ประกันภัย

เดอะ วัน ประกันภัย (เดิมชื่อบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน))
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เอาประกันภัยด้วยหลักสุจริตอย่างยิ่งในวิชาชีพ

 

เดอะ วัน ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 39 ปี

พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และการบริการโดยมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งระบบ

พ.ศ. 2543 เพื่อก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ ค.ศ. 2000 มีการวางแผนด้านการตลาดโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง internet และเชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัยมาร่วมบริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 

aboutus-01

 

พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างโดยการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท อันแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคงตลอดไป พร้อมด้วยนโยบายขยายสาขาภูมิภาค ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการบริการที่ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 460 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี

พ.ศ. 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี และตอบสนองนโยบายต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

6 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 510 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

 

20 สิงหาคม 2554 ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงาน และการบริการที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับอย่างแท้จริง

พ.ศ. 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 590 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

พ.ศ. 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 640 ล้านบาท เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

พ.ศ. 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 740 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินกองทุน และฐานะการเงินของบริษัทฯ

27 เมษายน พ.ศ. 2560 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

พ.ศ. 2561 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 990 ล้านบาท และ 1,490 ล้านบาท เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และรองรับการขยายงานของบริษัทฯ

พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,100 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็น 2,590 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนในการแก้ไขฐานะการเงินและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พ.ศ. 2563 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็น 2,640 ล้านบาท เพื่อให้การดำรงเงินกองทุนของบริษัท ที่ต้องดำรงไว้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระบบ Early Warning System (EWS) รวมถึงการที่ต้องสำรองเงินทุนสำหรับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินจัดสรรฯให้เพียงพอ ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็น 2,840 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินยิ่งๆ ขึ้นไป มีความคล่องตัวในการดำเนินกิจการ ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดและขยายงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทฯในอนาคต

footerbar