• urs
 • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

คณะกรรมการลงทุน

 • ดร.ประวิตร สงวนสิน
  ดร.ประวิตร สงวนสิน
  ประธานคณะกรรมการลงทุน
 • นายสมชาย สายแสง
  นายสมชาย สายแสง
  กรรมการลงทุน
 • น.ส.จีราภา พรเกษมศาสตร์
  น.ส.จีราภา พรเกษมศาสตร์
  กรรมการลงทุน
 • ว่าที่ ร.ต.วันธนู คมภักดี
  ว่าที่ ร.ต.วันธนู คมภักดี
  กรรมการลงทุน
 • นายจักรกฤษณ์ โรจนภักดีธรรม
  นายจักรกฤษณ์ โรจนภักดีธรรม
  กรรมการลงทุน และเลขานุการ
footerbar