• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆexampleicon

ISO 9001:2015

ISOตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน และการให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทฯ เลือกนำมาใช้และผ่านการรับรองทั้งองค์กรโดยได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน Version ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จากความสำเร็จที่บริษัทฯได้รับ แสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงานและการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน สากลและมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 

นโยบายคุณภาพ

"มุ่งมั่นในการให้บริการรับประกันวินาศภัย และดำเนินการด้านสินไหมทดแทนด้วยระบบการให้บริการที่ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง"

 

วัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัทฯ

เพื่อให้การบริการลูกค้าด้วยความมีคุณภาพก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯ กำหนดให้มีวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

 

1.ด้านความพึงพอใจของลูกค้า

1.1ไม่ต่ำกว่า 70% ของลูกค้าพึงพอใจต่อการรับประกันภัยและการบริการด้านสินไหมทดแทน

1.2ไม่ต่ำกว่า 80% ของลูกค้าพึงพอใจในงานของกระบวนการสนับสนุนภายในองค์กร

2.ด้านความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงาน และทันตามกำหนดระยะเวลา

2.1ไม่ต่ำกว่า 95% ของลูกค้าได้รับกรมธรรม์ภายในวันทำการถัดไป หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติงาน โดยมีข้อมูลครบถ้วน

2.2ไม่สูงกว่า 3.5% ของลูกค้าแจ้งแก้ไขเอกสารกรมธรรม์ที่ออกในแต่ละเดือน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดต่างๆ

2.3ใบเตือนต่ออายุล่วงหน้า 2 เดือนต้องส่งถึงมือลูกค้าก่อนกรมธรรม์จะหมดอายุ ครบถ้วน 100% ของกรมธรรม์ที่มีการต่ออายุในแต่ละเดือน

2.4ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า ครบถ้วน 100%

2.5ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับการบริการที่บกพร่องทุกๆ เรื่องจากฝ่ายงานที่ถูกร้องเรียนภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าร้องเรียนเข้ามา ครบถ้วน 100%

2.6ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน-จ่ายเงินตรงตามเอกสารประกอบ และเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกต้องครบถ้วน 100%

2.7ดำเนินการปิดงบบัญชีประเภทต่างๆ เพื่อรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 100%

2.8ดำเนินการวางบิลเรียกเก็บหนี้ค่าเบี้ยประกัน ส่งให้ลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารปิดงาน 100%

2.9ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำฟ้องคำให้การ และการแก้ต่างคดีของบริษัทฯ ก่อนขาดอายุความ ครบถ้วน ทันเวลา 100%

3.ด้านบุคลากร

3.1กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้านการปฏิบัติงานบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ภายใน 20 วันทำการ ไม่ต่ำกว่า 80%

3.2กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานประจำปี ไม่น้อยกว่า 90%

4.ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.1กระบวนการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย หลังจากปิดเดือนทางบัญชี ไม่น้อยกว่า 90% ของยอดเงินที่วางบิล ทุกเดือน

4.2ดำเนินการทำยอดขายของเบี้ยประกันภัยรับ ไม่ต่ำกว่า 95% ของเป้าหมายที่ได้รับ และการรักษางานต่ออายุไม่ต่ำกว่า 70 % ของจำนวนรายลูกค้าเดิม

4.3ดำเนินการด้านบริหารการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ความมั่นคง สภาพคล่อง และความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยผลตอบแทนต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

5.ด้านการบริหารจัดการ

5.1ดำเนินการด้านงานสรรหาและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอและพร้อมใช้สำหรับการให้บริการ 100 %

5.2ดำเนินการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้ สำหรับการให้บริการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 95%

5.3ดำเนินการด้านงานกิจกรรม Relationships กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 100%

5.4ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเข้าจากภายนอกโดยการแจกจ่าย และ/หรือ นำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร ครบถ้วน 100 %

5.5ดำเนินการจัดทำรายงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการ ทันเวลา 100%

5.6ดำเนินการในการติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงที่วางไว้ ที่ทำให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและหมาะสม โดยสรุปรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ครบถ้วน 100%

5.7ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบคุณภาพ การตรวจสอบภายใน และการทวนสอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการแก้ไขต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาทุกๆเรื่อง 100%

 

 

footerbar